van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Planschade taxaties

art. 6.1 Wro biedt de grondslag voor verzoeken om tegemoetkoming van schade ten gevolge van ruimtelijke ingrepen, zoals een bestemmingsplan of een vrijstellingsbesluit, de zogenaamde planschade.

art. 6.1 Wro geeft aan dat, voor zover blijkt dat een belanghebbende ten gevolge van de bepalingen van een bestemmingsplan, een besluit omtrent een projectbesluit of buitenplanse ontheffing en de overige limitatief in dat artikel genoemde besluiten, schade lijdt of zal lijden, welke redelijkerwijs niet of niet geheel te zijner laste behoort te blijven en waarvan de tegemoetkoming niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, hem een vergoeding naar billijkheid toekomt.

Als planschadebeoordelingscommissie adviseert Van Summeren Taxatie & Advies gemeenten over verzoeken om planschadevergoeding. Aan de hand van bureau- en inventariserend onderzoek vergelijkt onze jurist het oude met het nieuwe planologische regime en gaat na of de verzoeker(s) als belanghebbende kan worden aangemerkt. Vervolgens worden de verzoeker(s), de derde-belanghebbende en de gemeente in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling hun visie te geven over het verzoek.

Een planologische verandering brengt lang niet altijd met zich mee dat er ook een planologisch nadeliger situatie is ontstaan die (plan)schade tot gevolg heeft. Wij gaan dan ook altijd de locatie ter plaatse bezichtigen. Er vindt dan zowel een interne als een externe bezichtiging c.q. taxatie plaats. De taxatie heeft tot doel om de schade vast te stellen en de eventuele waardedaling van het onroerend goed te bepalen.

Het advies wordt opgesteld met inachtneming van de relevante ruimtelijke (beleid)stukken, de eventuele reacties van betrokkene(n) en de bezichtiging c.q. taxatie ter plaatse. Vanzelfsprekend vindt er jurisprudentie- en literatuuronderzoek plaats en worden aspecten als actieve en passieve risico-aanvaarding en het eventueel anderszins verzekerd zijn van de planschade nader beschouwd.

Van Summeren Taxatie & Advies kan voor u een onafhankelijke schadebeoordelingscommissie samenstellen, bestaande uit een jurist en een taxateur.