van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Risicoanalyse planschade

Risicoanalyse planschade is het vaststellen van risico's van planschade en een kwantificering van de mogelijke planschadevergoedingen. Een risicoanalyse heeft tot doel in een vroeg stadium te analyseren of een planontwikkeling een risico op planschade veroorzaakt. Hoe eerder een risicoanalyse planschade wordt gemaakt, des te meer mogelijkheden benut kunnen worden eventuele planschade te beperken.

Vooraf bekijken van financiële gevolgen bij wijzigen van een bestemmingsplan maakt onderdeel uit van de gehele exploitatieopzet van het nieuwe plan. Of een belanghebbende schade zal lijden van een planologisch besluit, speelt bij de vergelijking van planologische regimes een doorslaggevende rol.

De schade die door een planologische nadeliger situatie kan ontstaan betreft vermogensschade en/of inkomensschade. Wij kunnen u met een planschaderisicoanalyse inzicht geven in de eventuele risico's van planschade.

Een planschaderisicoanalyse is een onmisbaar onderdeel van het aantonen van de uitvoerbaarheid van een ruimtelijk plan. Voor het aantonen van de haalbaarheid van een nieuwe ontwikkeling is het noodzakelijk van te voren inzicht te hebben in de hoogte van mogelijke planschadevergoedingen achteraf. Een planschaderisicoanalyse gaat vooraf aan een bestemmingsplan procedure.

De analyse bestaat uit twee delen: een ruimtelijk deel en een taxatiedeel. In het ruimtelijk deel worden planologische situaties met elkaar vergeleken en in het taxatiedeel wordt de te verwachten planschade geraamd. De taxatie door een erkende taxateur blijft een raming, welke is gestoeld op de praktijk inzake artikel 49 WRO. Vooraf een planschaderisicoanalyse opstellen heeft als voordeel dat een ontwikkeling nog kan worden bijgestuurd en schadeclaims kunnen worden voorkomen.