van Summeren Taxatie en Advies

Homepage
Diensten Wet WOZ
Taxaties
Vooroverleg
Afhandeling Bezwaren
Beroepszaken
Mediation
Planschade taxaties
Risicoanalyse planschade
Opleiding WOZ-diploma
Links
Contact
Vastgoedcert

  Vooroverleg

Nu het jaarlijks herwaarderen een feit is, wordt het belang van vooroverleg bij een aantal objecten steeds groter. Steeds meer ondernemingen zien daarnaast in de “Wet werken aan winst” voldoende aanleiding om bezwaar te maken tegen de opgelegde WOZ-beschikking. Gelet op de kortere periode tussen opvolgende herwaarderingen, is het wenselijk om de tijdbesteding bij de afhandeling van deze bezwaren efficiënt te gebruiken.

In het vooroverleg wordt niet onderhandeld over de eindwaarde, maar worden de diverse waardebepalende elementen, die uiteindelijk leiden tot een eindwaarde, met de belastingplichtige doorgenomen. Per waardebepalend element worden de verschillende standpunten afgewogen, waarna in alle redelijkheid beslissingen worden genomen.
Dit is een belangrijk element in het vooroverleg. Niet alle elementen in de taxatie kunnen altijd even goed worden onderbouwd, er blijft altijd ruimte voor eigen interpretatie. Het vinden van overeenstemming over juist deze elementen in de taxatie biedt een goede basis waarop dan nog jaren voort kan worden gegaan. Daarom worden, indien mogelijk en wenselijk, meerdere belastingjaren in het vooroverleg betrokken.

De uitkomsten van het vooroverleg kunnen worden vastgelegd in een door beide partijen ondertekend convenant en kan dan als basis dienen voor de daarop volgende herwaarderingen.